Forex – porady dla początkujących – zasada siódma

windykacja forex

Inwestowanie na Forex zawsze wiąże się z analizą. Analiza techniczna, której założenia zostały wytłumaczone we wcześniejszym artykule, skupia się na tym, co da się wyczytać z wykresu. Aby uzyskać pełny obraz obecnej sytuacji na rynku oraz zrozumieć, dlaczego w danej chwili cena rośnie lub spada, warto przeprowadzić także analizę fundamentalną. Tutaj analizie podlega wszystko, co wokół wykresu, a zatem dane ekonomiczne, sytuacja polityczna, geopolityczna, słowem – to, co mogłoby mieć wpływ na zmiany cen.

Dlaczego informacja jest tak ważna na rynku Forex?

Na rynek Forex i tym samym na zmienność par walutowych ma wpływ wiele czynników. Warto najpierw wyjaśnić sobie, jak działa Forex. Ważne są tu pojęcia popytu oraz podaży. Podaż określa ilość danego waloru dostępnego w danym czasie. Jeśli zwiększa się podaż danej waluty, staje się ona mniej cenna, spada więc jej cena – wartość. Podobnie działa to w drugą stronę. Jeśli podaż się zmniejsza, cena danej waluty rośnie, ponieważ staje się ona cenniejsza.

Na te zmiany wpływa wiele czynników, których analiza pozwala określić, w jakim stanie jest aktualnie gospodarka, a także oszacować trend i tempo jej rozwoju. Mogą być to międzynarodowe wydarzenia, ale także lokalne. Wśród ważniejszych informacji, które wpływają na rynek, warto wymienić:

  • działania banku centralnego – ustalenia stóp procentowych, polityka pieniężna,
  • nadwyżka lub deficyt handlowy,
  • rządowa polityka fiskalna,
  • zaufanie konsumentów,
  • dane statystyczne publikowane przez rząd, takie jak inflacja czy PKB,
  • wskaźniki zatrudnienia w poszczególnych regionach,
  • wybory prezydenckie, parlamentarne,
  • wszelkie inne ważne wydarzenia, na przykład wyniki w referendum,
  • publikacje ekonomiczne, ogłoszenia, przemówienia ważnych osób ze świata gospodarki i polityki,
  • wydarzenia o znaczeniu ogólnoświatowym, takie jak konflikty zbrojne, ataki terrorystyczne.

Analiza fundamentalna, czyli wyciąganie wniosków na temat inwestowania

Obok analizy technicznej, analiza fundamentalna jest drugim ważnym sposobem przewidywania przyszłych kursów. W przypadku rynku Forex polega ona na interpretowaniu wydarzeń gospodarczych oraz innych ważnych danych w poszczególnych krajach lub regionach. Ważne jest określenie wpływu wydarzeń oraz informacji ekonomicznych czy politycznych na wahania cen, zrozumienie zachowań rynku, aby na tej podstawie podjąć decyzję inwestycyjną. Taka analiza to świetne narzędzie szczególnie w przypadku inwestycji długoterminowych.

Najważniejsze wskaźniki ekonomiczne

Analiza fundamentalna w przypadku rynku Forex opiera się o wskaźniki ekonomiczne, czyli informacje i ogłoszenia wymienione powyżej. Są one publikowane co pewien czas, najczęściej raz w tygodniu, ale warto śledzić informacje na bieżąco. Ich analiza pozwala wskazać główny trend na rynku oraz kierunek zmian gospodarczych.

Głównym wskaźnikiem, który pokazuje kierunek poruszania się rynku, są stopy procentowe: przede wszystkim nominalne stopy procentowe oraz bazowe, ustalane przez banki centralne. Banki centralne tworzą pieniądz, a następnie banki komercyjne pożyczają je, płacąc bankowi centralnemu odsetki oparte na stopie nominalnej.  Im stopy są wyższe, tym dana waluta jest silniejsza. Stopy procentowe wpływają ponadto na poziom inflacji, handlu międzynarodowego czy poziom bezrobocia.

Inflacja to kolejny ważny wskaźnik. Informacje na temat raportu inflacyjnego przez pewien czas wpływają na koszt towarów. Poziom „zdrowej inflacji”, czyli takiej, która nie szkodzi gospodarce, oraz ilość pieniądza w obiegu ustalają banki i rządy państw. Z czasem może jednak doprowadzić do wzrostu podaży pieniądze w gospodarce i tym samym do wzrostu cen.

Produkt Krajowy Brutto, czyli PKB, to kolejny istotny dla analizy fundamentalnej wskaźnik. Jest to miara wszystkich towarów i usług generowanych przez dany kraj w danym okresie. PKB uważa się za najlepszy wskaźnik kondycji gospodarki. Warto jednak pamiętać, że sam wzrost PKB bez wzrostu eksportu i popytu krajowego nie jest dowodem na zdrową gospodarkę i odzwierciedla bardziej podaż niż popyt.

Jak wykorzystać dane w inwestowaniu?

Najważniejsze, aby zachować spokój i nie podejmować inwestycji w trakcie publikowania ważnych danych czy też bezpośrednio po ich opublikowaniu. Dlaczego? Najczęściej tuż po ogłoszeniu ważnych informacji makroekonomicznych czy politycznych na temat danego kraju dochodzi do gwałtownych ruchów cen na parach zawierających walutę tego państwa. Mogą się także pojawić luki cenowe na wykresach. Nie jest to więc odpowiedni czas na wykonywanie ruchów inwestycyjnych, szczególnie że niektórzy brokerzy dokonują manipulacji kursem danej pary walutowej.

Planując swoje ruchy inwestycyjne, warto brać uwagę fazy reakcji rynku na publikowane informacje. W pierwszej fazie dochodzi do porównania opublikowanych danych do szacunków analityków. Jeśli dane okazały się lepsze niż prognozowano, dana waluta przynajmniej częściowo się umocni. Jeśli zaś dane są gorsze – waluta się osłabi. Dobrze więc śledzić prognozy, które można znaleźć na stronach internetowych, szczególnie poświęconych rynkowi Forex.

Kolejna faza to pierwsze komentarze, które także wpływają na reakcję rynku, szczególnie jeśli są to wypowiedzi pochodzące ze źródeł opiniotwórczych. W Polsce warto zwracać uwagę na komentarze Rady Polityki Pieniężnej czy Ministerstwa Finansów. Bywa, że opinie banków centralnych odpowiedzialnych za wysokość stóp procentowych także mają duże znaczenie dla kursów walutowych, zwłaszcza długofalowo.

Ostatnią z faz jest dogłębna analiza. Na tym etapie zaczynają być publikowane analizy dotyczące ujawnionych danych, które mogą wzmocnić pierwotną reakcję rynku lub ją zmodyfikować.

Trzeba pamiętać, że każde wydarzenie czy każda opublikowana wiadomość ma znaczenie dla rynku i wpływa w pewien sposób na określoną walutę. Przy podejmowaniu decyzji i planowaniu ruchów inwestycyjnych warto zastanowić się, jak duży wpływ może mieć dany czynnik na konkretną walutę i które informacje są w tym przypadku najważniejsze.

Jak wykorzystywać informacje w praktyce?

Zdobyte na podstawie analizy informacje ułatwiają podejmowanie decyzji inwestycyjnych. Jak to wygląda w praktyce? Jeśli na przykład inwestor na podstawie opublikowanych danych uważa, że stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych będą rosły – czyli waluta tego kraju umocni się – może zainwestować w dolary amerykańskie długoterminowo. Oznacza to, że prawdopodobnie transakcja taka doprowadzi do zysku w dłuższym terminie.

Jak wykorzystać zmienność w inwestowaniu?

Zajmując się inwestowaniem na rynku Forex, warto brać pod uwagę zmienność danych aktywów. Na tej podstawie łatwiej wybrać waluty, które będą odpowiadać obranemu planowi działania. Na przykład, chcąc inwestować długoterminowo bez podejmowania zbyt dużego ryzyka, najlepiej wybrać parę walutową o małej zmienności. Natomiast trader szukający ryzyka i chcący zarabiać na wysokich różnicach cenowych powinien wybrać parę o większej zmienności.

Para składająca się z waluty pochodzącej z gospodarki zależnej od towarów oraz z waluty z kraju, którego gospodarka oparta jest o usługi, będzie miała tendencję do większej zmienności. Wynika to z różnic w czynnikach, które napędzają gospodarkę każdego z tych państw. Różnice w poziomach stóp procentowych także powodują zmienność. Tendencję do wysokiej zmienności mają też pary walutowe krzyżowe, czyli bez dolara amerykańskiego, oraz składające się z walut egzotycznych – takich, które nie są główną walutą.

Czy analiza fundamentalna wystarczy, aby inwestować z zyskiem?

Śledzenie informacji na temat rynku, kondycji gospodarki, ogólnej sytuacji na świecie jest bardzo ważne i pomaga w planowaniu strategii inwestycyjnej. Warto jednak pamiętać, że bazowanie wyłącznie na analizie fundamentalnej i danych związanych z gospodarką danego kraju niekoniecznie zagwarantuje zysk. Zgromadzone dane są niezwykle pomocne w nakreśleniu ogólnych trendów, ale lepsze rezultaty można osiągnąć, posiłkując się także analizą techniczną. Oba narzędzia dostarczą jeszcze więcej informacji o danej parze walutowej i pozwolą podejmować przemyślane decyzje. Zawsze jednak należy pamiętać o ryzyku związanym z inwestowaniem.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+