Forex porady dla początkujących – zasada dziewiąta

odzyskiwanie pieniędzy z forex

W inwestowaniu istotne jest podejmowanie odpowiednich decyzji. Dotyczy to nie tylko samych otwieranych transakcji, ale również zarządzania ryzykiem w ogóle. Ważne więc, aby umieć tak zarządzać portfelem inwestycyjnym, aby zapobiec utracie wszystkich środków. Czym jest portfel inwestycyjny, jak go zbudować i w jaki sposób nim zarządzać?

Portfel inwestycyjny

Portfel inwestycyjny to hasło, które często pojawia się w kontekście inwestowania. W praktyce jest to zbiór wszystkich wykonanych inwestycji czy też ogół aktywów, które są w posiadaniu inwestora. Inna z definicji mówi, że portfel inwestycyjny to zbiór aktywów będących formą lokowania kapitału, aby uzyskać w przyszłości korzyści, głównie majątkowe. To także zbiór realnych i finansowych aktywów. Realne aktywa to majątek będący rzeczywiście w posiadaniu inwestora, może być to samochód czy nieruchomość, natomiast aktywa finansowe to na przykład akcje czy lokaty terminowe w bankach.

Najważniejsze jest jednak to, że każdy inwestor samodzielnie kształtuje swój portfel poprzez dobieranie do niego odpowiednich aktywów. Portfel ten podlega ocenie ryzyka inwestycyjnego, jak również oczekiwanej stopy zwrotu. Jest to więc punkt wyjścia w tworzeniu strategii inwestycyjnej i planowaniu kolejnych ruchów. Trzeba także pamiętać, że dla każdego inwestora punktem wyjścia powinno być staranne sprawdzenie brokera – łatwo trafić na scam na Forex, jeśli nie jest się uważnym. Warto dowiedzieć się, jak rozpoznać nieuczciwego brokera.

Rodzaje portfeli inwestycyjnych

Portfel inwestycyjny to dość wieloznaczne pojęcie, może dotyczyć różnych rodzajów aktywów. Pod tym względem wyróżnia się kilka typów portfeli:

 • Portfele inwestycyjne akcji – zawierają one akcje spółek; wymagają akceptacji podwyższonego ryzyka, jednak możliwe jest osiągnięcie wyższej stopy zwrotu.
 • Portfele inwestycyjne bezpieczne – tutaj ryzyko inwestycyjne jest mocno ograniczone. Najczęściej takie portfele grupują obligacje, bony skarbowe czy lokaty.
 • Portfele inwestycyjne zrównoważone – z jednej strony pojawiają się bardziej ryzykowne inwestycje, na przykład akcje spółek, ale także obligacje czy bony skarbowe równoważące to ryzyko.
 • Portfele aktywnej alokacji – w takim portfelu znajdują się akcje spółek o mocno ustrukturyzowanych podstawach, skarbowe instrumenty dłużne czy prawa pochodne.

Jak stworzyć swój portfel inwestycyjny?

Jak stworzyć swój portfel? Przede wszystkim należy ustalić swoje oczekiwania względem przyszłych inwestycji. Ważna jest więc stopa zwrotu oraz ryzyko związane z transakcjami. Najmniejsze ryzyko wiąże się z portfelem bezpiecznym – choć zysk jest niższy niż w przypadku innych portfeli, inwestycje w obligacje czy bony skarbowe obarczone są niewielkim ryzykiem utraty środków.

W budowaniu portfela istotna jest dokładna analiza kilku istotnych czynników:

 • historycznych stop zwrotu,
 • zmienności cen aktywów,
 • stopnia uzależnienia od głównego indeksu giełdowego,
 • relacji między instrumentami.

Dlaczego to takie ważne? Odpowiednia budowa portfela będzie miała wpływ na przyszłe zyski, ale również na straty. Inwestowanie wymaga dobrze opracowanego planu, nie powinno opierać się wyłącznie na intuicji. Istotne są solidne podstawy – wiedza, doświadczenie, odpowiedzialność i właściwe dobranie aktywów do portfela.

Poza wyżej wymienionymi czynnikami, przed stworzeniem portfela dobrze również przyjrzeć się sobie i wziąć pod uwagę pewne cechy mające znaczenie dla całej strategii inwestycyjnej. Podstawa to oczywiście akceptowalny poziom ryzyka, czyli w praktyce określenie, jak dużo można stracić. Kolejne kwestie to:

 • sytuacja majątkowa, zawodowa,
 • doświadczenie w inwestowaniu oraz wiedza na jego temat,
 • wykształcenie,
 • wiek,
 • stan cywilny,
 • inne kwestie związane z życiem osobistym: rodzina na utrzymaniu, wydatki.

Przed rozpoczęciem tworzenia portfela inwestycyjnego należy określić cele, które mają zostać osiągnięte poprzez inwestycje, a także maksymalny akceptowalny poziom ryzyka. Zbudowanie swojej strategii od podstaw ułatwi osiągnięcie zamierzonych zysków i sprawi, że łatwiej będzie wychwycić błędy.

 • Określenie celów inwestycyjnych może bardzo pomóc w tworzeniu portfela inwestycyjnego – szczegółowe cele sprawiają, że łatwiej do nich dążyć,
 • Określenie alokacji aktywów – najprościej podzielić instrumenty finansowe na grupy i klasy, a następnie wybrać te, które mają zostać włączone do portfela,
 • Ostateczny wybór aktywów – na tym etapie należy dokonać ostatecznego wyboru instrumentów,
 • Weryfikacja działań i dokonywanie zmian na bieżąco – inwestowanie to ciągła kontrola, zatem i w tym wypadku konieczne jest ciągłe monitorowanie wartości rynkowej wybranych aktywów, a także śledzenie wydarzeń, które mogą wpłynąć na ich cenę.

Dywersyfikacja – kluczowa zasada każdego inwestora

Dywersyfikacja służy ograniczeniu ryzyka inwestycyjnego. Mimo że każda transakcja jest obarczona pewnym ryzykiem i nigdy nie można mieć pewności co do tego, że cena danych aktywów wzrośnie bądź spadnie, dywersyfikacja pozwala poziom ryzyka znacząco obniżyć.

Dywersyfikacja polega na urozmaiceniu portfela inwestycyjnego. Najrozsądniej lokować kapitał nie w jednym aktywie, ale w co najmniej kilku, najlepiej niezależnych od siebie. W jaki sposób pomaga to obniżyć poziom ryzyka? Bardzo prosto. W przypadku gdy inwestor cały swój kapitał ulokuje w jednym instrumencie, w momencie spadku jego wartości ponosi poważne straty. Jeśli jednak dane aktywo to tylko jedna z kilku inwestycji, straty nie są aż tak dotkliwe. Rozdzielając środki na więcej instrumentów można zapobiec utracie całego depozytu w jednej chwili, jest także dobrym zabezpieczeniem przed oszustwem na Forex.

Czym jest depozyt zabezpieczający?

Kolejnym ważnym dla inwestora pojęciem jest depozyt zabezpieczający, czyli margin. To kwota niezbędna do utrzymania otwartych pozycji na rynku. Nie jest to opłata transakcyjna, ale część kapitału znajdująca się na rachunku, przypisana do niego. W momencie otwarcia pozycji środki zostają zablokowane, a inwestor nie może nimi obracać. Jest to swego rodzaju zabezpieczenie na wypadek straty. Po zamknięciu pozycji zablokowane środki znów stają się dostępne do dyspozycji, chyba że dana firma okazała się nieuczciwa. W takim wypadku może być konieczne odzyskiwanie pieniędzy z Forex drogą windykacji należności.

Najczęściej margin wyraża się jako procent całkowitej kwoty pozycji. Początkowy depozyt zabezpieczający to minimalna kwota do otwarcia pozycji na dowolnym rynku.  Zazwyczaj depozyt na rynku forex to 0,25%, 0,5%, 1% i 2%, ale może sięgać i 10%. Im większa pozycja, tym wyższy margin. Wiele zależy tu od samego brokera, a także od wybranego instrumentu. Każdorazowo jednak inwestor musi sam obliczyć, ile środków powinien mieć na rachunku, aby otworzyć daną pozycję. Jak to zrobić? Bardzo prosto – wystarczy pomnożyć dany procent depozytu przez wartość zlecenia po kursie dla danej pary walutowej. Można też znaleźć w sieci kalkulator, który pozwoli w kilka chwil obliczyć właściwą kwotę depozytu dla konkretnej transakcji.

Odpowiedzialne inwestycje

Podstawą przy inwestowaniu zawsze powinna być starannie opracowana strategia poparta odpowiednią analizą. Trzeba pamiętać, że każda transakcja wiąże się z ryzykiem. Istotne jest także znalezienie odpowiedniej platformy inwestycyjnej. Poszukiwaniom warto poświęcić odpowiednio dużo czasu, ponieważ będąc nieuważnym, łatwo paść ofiarą nieuczciwego brokera. O tym, jak ustrzec się oszustw na Forex, pisaliśmy w jednym z poprzednich artykułów w tej serii. 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+